Categorieën
Nieuws

Digitale gezelligheid met Anneke Bron

In digitale gezelligheid vertelt een speler, speelster, (jeugd)trainer, coach, commissielid, of iemand die op een andere betrokken is over hoe het met hem/haar gaat. In de zesde editie spreken we Anneke Bron.

Hoe gaat het met je?
Goed.

Hoe heeft de coronasituatie jouw leven aangepast?
Nei it thúsûnderwiis en de “noodopvang” bin ik no wer gewoan oan it wurk. Dat is wol fijn.

Hoe ben/was je betrokken bij Wêz Handich/DOW?
Ik spylje yn it 6e. Besykje, as it wer mei, ien kear yn ‘e wike te trenen.
Ik sit yn it bestjoer fan de Club van 75 en yn it bestjoer fan de tennisôfdieling (al sykje we wol in oaren foar myn plakje). En by de wedstriden fan it earste sit ik sa no en dan efter de jurytafel.

Ben je nog aan het sporten sinds de competitie gestopt is in oktober 2020?
Ja, yn it hok mei gewichten om de minne knibbel sterk te hâlden. Wy ha hjir thús in”challenge”: yn 10 minuten safolle mooglik km meitsje op de hometrener. Wa’t de measte km makket, mei sneins it iten útsykje. Fierders rinne en op de fyts nei it wurk.

Wat doe je nu met de vrije tijd die je hebt door het wegvallen van korfbal?
Sjoch hjirboppe en spultsjes dwaan: qwixx, klaverjasse, sweeds peste en 30 seconds. En we binne hjir allegear hiel fanatyk… Fierders ha we yn desimber Fimke yn hûs helle, dat is ús lytse stabij, dêr gean Wobbe en ik faak mei te rinne.

Heb je nog aanraders voor boeken/films/series/games?
Boeken: “Het Hooge Nest” van Roxane van Iperen, “De Zeven Zussen” van Lucinda Riley, “Het Weesmeisje” van Anne Jacobs.
Series: New Amsterdam, Rita.

Naar welke muziek luister je het meest?
Wat der hjir thús mar oan stiet.

Waarom heb jij wel/niet zin om het korfballen weer op te pakken?
Jaseker, ik mis it wol. Foaral dat je wer wat oar praat ha en wer wat mei meitsje (en it dûspraat sa’t al earder yn dizze rubryk neamd waard).

Welk (oud-)lid van Wêz Handich/DOW moet volgende keer verschijnen in deze rubriek?
Bartele Kooistra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *